Společnosti Prague Dream Hostel s.r.o.,

se sídlem Praha 1, Nové Město, Ve Smečkách 600/23, PSC:110 00, IČO: 08771545,

 

 1. Obecná ustanovení

Tyto všeobecné podmínky (dále jen “Podmínky”) upravují vzájemná práva a povinnosti společnosti Prague Dream Hostel s.r.o. jako ubytovatele (dále jen Ubytovatel) a Ubytovaného vzniklá na základě smlouvy o ubytování nebo v její souvislosti (dále jen Smlouva).

Práva a povinnosti sjednaná ve Smlouvě odlišně od těchto Podmínek mají před zněním Podmínek přednost.

 

 1. Uzavření smlouvy a storno podmínky

Ubytovatel se na základě uzavřené Smlouvy zavazuje poskytnout Ubytovanému přechodně ubytování v ubytovacích zařízeních Ubytovatele na ujednanou dobu nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování a Ubytovaný se zavazuje zaplatit Ubytovateli za ubytování a za služby spojené s ubytováním cenu za ubytování (dále jen Cena).

Smlouva vzniká na základě objednávky Ubytovaného (rezervace) okamžikem přijetí objednávky ze strany Ubytovatele (potvrzení rezervace) a zaplacení, případně zajištění platby, Ceny ubytování za níže uvedených podmínek.

Příslušné přijetí objednávky je ze strany Ubytovatele zasláno Ubytovanému elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou Ubytovaným.

Součástí potvrzení je shrnutí objednávky Ubytovaného a tyto Podmínky ve formě přílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znění účinném ke dni objednávky a takto přiložené jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást Smlouvy.

 1. a) Flexibilní rezervační podmínky:

Flexibilní rezervace musí být zaručena platnou platební kartou. Držitelem platební karty musí být Ubytovaný. Předmětná platební karta poskytnutá jako záruka může být předautorizována na částku do celkové ceny za 1 den Ubytování, aby byl zajištěn dostatek finančních prostředků na pokrytí rezervačních a storno nákladů.

Storno sjednaného ubytování je třeba provést písemně emailovou zprávou na adresu Ubytovatele info@dreamhostel.cz nejpozději do 48 HODIN přede dnem zahájení sjednaného ubytování. Pokud Ubytovaný nezruší rezervaci ve shora uvedeném termínu nebo se nedostaví k ubytování, je Ubytovaný povinen zaplatit Ubytovateli cenu ubytování za jeden den ubytování jako storno poplatek.

 1. b) Podmínky rezervace bez možnosti zrušení:

Rezervace bez možnosti zrušení ubytování vyžaduje nevratnou zálohu ve výši 100 % z částky Ceny ubytování, která musí být zaplacena prostřednictvím platební karty Ubytovaného v den provedení rezervace.

V případě zrušení, změny nebo v případě nedostavení se k ubytování do ubytovacího zařízení Ubytovatele slouží celková zaplacená částka jako storno poplatek a žádná část platby nebude za žádných okolností Ubytovanému vrácena. Ubytovaný bere na vědomí, že na vrácení zaplacené částky nevzniká právní nárok, a to z žádného důvodu.

III. UBYTOVACÍ ŘÁD A UBYTOVACÍ PODMÍNKY

Ubytovatel se zavazuje zajistit Ubytovanému příslušný pokoj v den příjezdu od 15.00 hodin.

Ubytovaný je povinen vyklidit a opustit příslušný pokoj v den odjezdu do 11:00 hod. v den odjezdu.

Kouření ve všech prostorách ubytovacích zařízení Ubytovatele zakázáno. V případě porušení tohoto zákazu je Ubytovaný povinen zaplatit Ubytovanému pokutu 100,- EUR jako poplatek za extra úklid. Kouření je možné pouze na Ubytovatele k tomu určených místech.

Ubytovaný je odpovědný za veškeré škody způsobené v pokoji a jiných prostorách ubytovacího zařízení během svého pobytu a zavazuje se uhradit náklady na opravy, výměnu nebo extra úklid.

Ubytovaný je dále povinen zaplatit za další služby, které mu budou poskytnuty během jeho pobytu, pokud nejsou v souladu se Smlouvou hrazeny v rámci Ceny. Za účelem zajištění těchto plateb je Ubytovatel oprávněn k předautorizaci (zablokování) příslušné částky na platební kartě Ubytovaného

Mezi 22:00 a 7:00 je ve všech prostorách ubytovacího zařízení doba nočního klidu. Je přísně zakázáno chování, které vede k vyrušování ostatních hostů z nočního klidu, zejména hlasitý poslech televize nebo hudby, hlasité diskuse v místnostech nebo na chodbách a další rušivé způsoby chování. V případě závažného porušení tohoto pravidla je Ubytovaný povinen zaplatit Ubytovateli pokutu až do výše 400,- EUR. V nezbytných případech přivolá Ubytovatel z důvodu takového jednání Ubytovaného policii.

Zvířata nejsou v hotelu akceptována. V případě, že se Ubytovaný dostaví k ubytování do ubytovacího zařízení se zvířetem, nebude ubytován a zaplacená částka za ubytování mu nebude vrácena.

Ubytovatel si vyhrazuje právo zrušit rezervaci bez předchozího upozornění i po obdržení plné částky v případě, že se dozví o jakémkoli podvodu nebo nezákonné činnosti související s platbou za rezervaci od banky Ubytovaného. Úpravy rezervace nejsou povoleny.

 

Přidělený pokoj a prostory ubytovacího zařízení mohou užívat pouze osoby uvedené na přihlašovací kartě. Ubytovaný je povinen chovat se k ostatním hotelovým hostům ohleduplně a dodržovat ubytovací řád a pokyny pracovníků Ubytovatele. Děti mladší 18 let musí být během pobytu v ubytovacím zařízení vždy pod dohledem dospělé osoby.

Zaměstnanci Ubytovatele a další jím pověřené osoby jsou oprávněny vstupovat do pokoje Ubytovaného během jeho pobytu, a to i v době nepřítomnosti Ubytovaného, za účelem úklidu, doplnění předmětů používaných Ubytovaným, výměny ručníků a ložního prádla, jakož i za účelem provedení nezbytných oprav a údržby zařízení a systémů.

 

 1. Cena a platební podmínky

Cena za ubytování představuje cenu za poskytnutí ubytování Ubytovanému v příslušném hotelovém pokoji Ubytovatelem a poskytnutí ve Smlouvě sjednaných služeb od data příjezdu do ubytovacího zařízení do data odjezdu.

Cena je splatná v plné výši bez ohledu na to, zda ubytovaný pokoj a ubytování skutečně využije. Výše Ceny platí ke dni uzavření Smlouvy. Ubytovatel je oprávněn zvýšit nebo snížit Cenu v případě jakýchkoli změn nebo zavedení nových daní nebo jiných poplatků.

Ubytovaný je povinen zaplatit Cenu ubytování v případě flexibilní rezervace v plné výši předem, nejpozději v den příjezdu při zahájení ubytování.

V případě prodloužení doby ubytování je Ubytovaný povinen uhradit příslušnou částku nejpozději 1 den před zahájením čerpání prodloužené doby ubytování.

V případě neuhrazení příslušné platby je Ubytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit a ubytování Ubytovanému neposkytnout. Platby za doplňkové služby jsou platby za služby, které nejsou obsaženy v Ceně ubytování, např. poplatky za parkování, ceny snídaně, poplatky za pozdní odjezd, místní poplatky apod. Ubytovatel přijímá platby v českých korunách nebo eurech v hotovosti, převodem, platebními či kreditními kartami.

 

 1. Platba 

Online platby za ubytování a další služby u nás můžete provádět pomocí kreditních/debetních karet nebo přímých bankovních převodů prostřednictvím platebních tlačítek vaší banky. Tento proces zajišťuje společnost GoPay sro., která je licencovanou platební institucí pod dohledem České národní banky, garantující vysoký standard zabezpečení vašich plateb.

Jak probíhá platba:

 1. Platby kartou: Po výběru této možnosti a potvrzení objednávky budete přesměrováni na zabezpečenou platební stránku, kde zadáte údaje vaší platební karty. Informace jsou šifrovány a zpracovány v reálném čase. Po autorizaci platby obdržíte potvrzení o zaplacení.
 2. Bankovní tlačítka: Tato možnost umožňuje platbu přímo z vašeho bankovního účtu bez nutnosti zadávat číslo účtu. Vyberete svou banku, budete přesměrováni do vašeho internetového bankovnictví, kde platbu potvrdíte již předvyplněnými údaji.

Obě metody jsou rychlé, bezpečné a nevyžadují žádné poplatky z vaší strany.

Kontaktní údaje GoPay sro. pro případné dotazy k platbám:

 • Adresa: GoPay sro., Pražská třída 1247/24 370 04 České Budějovice
 • E-mail: gopay@gopay.cz
 • Telefon: +420 387 685 123

Další informace o platební bráně GoPay a jejích službách naleznete na oficiálních stránkách https://www.gopay.com/cs/

Pro nás je důležité, aby byl proces platby co nejjednodušší a zároveň maximálně bezpečný. Veškeré platby probíhající skrze platební bránu GoPay jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány, což zajišťuje ochranu vašich osobních a platebních informací.

 

 1. Odpovědnost Ubytovatele a Ubytovaného

Ubytovaný je povinen zkontrolovat přidělený pokoj ihned po příjezdu. Veškeré a jakékoli závady zjištěné při této prohlídce je povinen neprodleně nahlásit Ubytovateli na recepci hotelu a jakékoli další závady je povinen nahlásit neprodleně po jejich zjištění. V případě zjištění podstatných vad pokoje, které nelze okamžitě odstranit, poskytne Ubytovatel Ubytovanému jiný pokoj stejného standardu. Podmínky odpovědnosti Ubytovatele za způsobenou újmu a výše její náhrady jsou dány příslušnými právními předpisy. Ubytovatel nenese odpovědnost za prodlení s poskytnutím ubytování způsobené vyšší mocí nebo událostmi, které brání nebo na delší dobu znemožňují Ubytovateli poskytnout ubytování, jako jsou stávky, přírodní katastrofy a rozhodnutí orgánů veřejné moci.

Ubytovatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu, odcizení nebo poškození cenností, hotovosti nebo jiných cenných věcí Ubytovaného neuložených v zabezpečeném trezoru na pokoji nebo na recepci ubytovacího zařízení.

 

VII. Ukončení Smlouvy

Ubytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Ubytovaný nezaplatí včas Cenu za ubytování, a to v případě, že dlužná částka má být zcela nebo zčásti uhrazena před datem příjezdu Ubytovaného do ubytovacího zařízení Ubytovatele

Ubytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy s okamžitou účinností v případě, že Ubytovaný porušuje závažným způsobem ubytovací řád Ubytovatele nebo povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů.

V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nevzniká ubytovanému jako spotřebiteli právo na odstoupení od smlouvy o ubytování uzavřené distančním způsobem ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která při uzavírání Smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

V případě rozporu mezi Smlouvou a těmito Podmínkami mají přednost ustanovení Smlouvy. Ubytovatel může pověřit třetí osobu plněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, přičemž v takovém případě Ubytovatel odpovídá Ubytovanému za řádné plnění povinností třetí osobou.

Práva a povinnosti ze Smlouvy se řídí právním řádem České republiky.

Ubytovaný má právo podat návrh na mimosoudní řešení případného sporu s Ubytovatelem určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce (ČOI)

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

E-mail: adr@coi.cz

web: https://adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je orgán dozoru nad ochranou spotřebitele, jednající v souladu se zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy. Internetové stránky České obchodní inspekce jsou www.coi.cz.

 

 

Poslední aktualizace: 16/4/2024